Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 11/12/2017

Αποτέλεσμα εικόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 7-12-2017
Αριθ. Πρωτ.: 143

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου


ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 11-12-2017 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του ΚΥΕ “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” ιδιοκτησίας Θεοδωρόπουλου Γεωργίου του Χρήστου, που βρίσκεται επί της Πλατείας Φαρμάκη αριθ. 15 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του ΚΥΕ με τον διακριτικό τίτλο “a:m” , ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Ν. Μπότσαρη στο λιμάνι Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης για εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών στο χώρο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.
4. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκτέλεση νέων έργων στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος 2018.
5. Έκφραση γνώμης επί αιτήματος του ΚΔΑΠ MORFOSI για παραχώρηση χώρου για Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την 22-12-2017.
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος
Advertisements

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

3 σκέψεις σχετικά με το “Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 11/12/2017

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας

  ΑΔΑ: ΨΤΖΤΩΚΓ-ΤΡΤ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  Ναύπακτος, 07/12/2017
  Αριθμός Πρωτοκόλλου 30040/2017
  ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.
  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 99/2017
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2017 (Κ.Α. 64-6233.001).
  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
  Οδός: Τέρμα Κοζώνη
  Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
  Τηλ.: 2634038290
  FAX.: 2634021933
  e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
  Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
  Κωδικός NUTS:GR 631
  2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
  3. Κωδικός : CPV:9062000-9, 90630000-2 «Εκχιονισμό οδικού δικτύου από χιονοπτώσεις – παγετό», CPV:90611000-31 «οδοκαθαρισμό από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου λογω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων και εξαιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού», CPV 90722300-7 «Αποκαταστάσεις της ροής των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά φαινόμενα».
  4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: GR 631
  5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
  Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις ΔΕ Αποδοτίας, Πλατάνου Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
  6. Εναλλακτικές προσφορές:
  Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
  απορρίπτονται ως απαράδεκτες
  7.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
  Α) Έλληνες Πολίτες
  Β ) Αλλοδαποί
  Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
  Δ) Συνεταιρισμοί
  8.Παραλαβή προσφορών:
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
  Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 28/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
  9. Χρόνος ισχύος προσφορών
  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα ( 180 ) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
  10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
  11. Χρηματοδότηση:
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον (KΑ 64-6233.001) του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2017 ( Η υπ’ Αριθμ. 471/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)
  12. Ενστάσεις:
  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
  13. Δημοσιεύσεις:

  Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
  (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου: http://www.nafpaktos.gr

  Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

  http://www.nafpaktos.gr/wp-content/uploads/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8_%CE%BC%CE%B7%CF%87.zip


  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Μου αρέσει!

 2. Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 13/12/2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
  Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
  Τηλ:2634360143-160
  FAX: 2634360121
  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-12-2017
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 30088
  ΠΡΟΣ
  1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
  2. κ. Δήμαρχο
  3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
  4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Αντιρρίου
  5. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Μηλιάς

  ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

  Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Συζήτηση επί αιτήματος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις από το δήμο Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Σύψας)
  2. Αίτημα Δήμου Αρτέων για λήψη απόφασης για την συγκρότηση ενός κοινού μετώπου των περιοχών που διέρχεται η Ιόνια οδός για την επιβολή χαμηλού τέλους διέλευσης στα διόδια της Ιόνιας οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. (εισηγητής κ. δήμαρχος)
  3. Αύξηση ωραρίου απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου μας Αορίστου Χρόνου, Κλάδου Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων (μερικής απασχόλησης). (εισηγητής κ. Φράγκος)
  4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Φράγκος)
  5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) των ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας Αποδοτίας και Πλατάνου-ανάκληση της αρ.480/2017 ομοίας απόφασης Δ.Σ (εισηγητής κ. Φράγκος)
  6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018 (εισηγητής κ. Φράγκος)
  7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του Δασαρχείου Ναυπάκτου «Ανάθεση μικροεργολαβιών και παραλαβής των έργων αυτών» για τη διετία 2018-2019. (εισηγητής κ. Φράγκος)
  8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του Δασαρχείου Ναυπάκτου «Διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος της κάρπωσης των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημοσίων δασών» για τη διετία 2018-2019. (εισηγητής κ. Φράγκος)
  9. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΝ (εισηγητής κ. Σμπούκη)
  10. Έγκριση απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης άρθρου 186 § 5 Ν.3463/2006 για τον καθορισμό του τιμήματος για την απευθείας αγορά ακινήτου στο ΟΤ 258 (θέση “Στενό”, ή, “Αλωνάκι”) για διαπλάτυνση οδών του Σχεδίου Πόλης (Εισηγητής κ Καρακώστας)
  11. Ανάκληση της 425/2017 Απόφασης δημοτικού συμβουλίου και λήψη εκ νέου απόφασης για την εξέταση αιτήματος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος για παραχώρηση ακινήτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Οδοποιία πρόσβασης στα κτίρια Στέγες του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α Αλκυόνη». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Λογγούλα στην Άνω Καλαβρούζα Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής- προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Αντιρρίου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  16. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 1ου υποέργου «Χάραξη – δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  17. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 2ου υποέργου «Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  18. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  19. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, σε φορείς – συλλόγους – Σωματεία – κατανομή ωρών – όροι λειτουργίας – καταβολή αντιτίμου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  20. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου & Λυκείου Ναυπάκτου, σε φορείς – συλλόγους – Σωματεία – κατανομή ωρών – όροι λειτουργίας – καταβολή αντιτίμου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  21. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  22. Κατάταξη όλων των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ναυπακτίας σε ομάδες, βάση των κριτηρίων που τίθενται στο Άρθρο 56Α του Ν.4479/2017. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  23. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 62.730,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  24. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου «Αναπλάσεις και οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
  25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
  26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος» (εισηγητής κ. Σύψας)
  27. Έγκριση προβολής της ορεινής Ναυπακτίας στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian Channel. (εισηγητής κ. Σύψας)
  28. Επιχορήγηση Συλλόγου ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ” ΑΛΚΥΟΝΗ” για κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες του αθλητή της Εθνικής Ελλάδος Para – Taekwonto ΑμεΑ Παναγιωτόπουλου Βασιλείου. (εισηγητής κ. Σύψας)
  29. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας)
  30. Απόδοση μισθωμάτων στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου. (εισηγητής κ. Σύψας)
  31. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2017. (εισηγητής κ. Σύψας)
  32. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (με παιγνιόχαρτα) ενός (1) ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού εντός του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας κ. Φούντα Παναγιώτη του Νικολάου. (εισηγητής κ. Σύψας)
  33. Τροποποίηση της 350/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση υποβολής από το Δήμο μας αίτησης υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στο Ν.4495/2017. (εισηγητής κ. Σύψας)
  34. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Γαλατά. (εισηγητής κ.Κοτσανάς)
  35. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Περιθώρι (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
  36. Έγκριση εγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
  37. Συνδιοργάνωση δράσης «Οικοθέατρο 2017» με τη ΜΚΟ «Πράσινο + Μπλε». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
  38. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης- Πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

  _____________________________________________________________________-
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Κοτρωνιάς Θωμάς


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

  Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
  Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
  Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
  Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
  Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  Ο.ΣΥ.Ν.
  Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. Προγραμματισμός αθλητικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ
  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Π.Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΠΑ-ΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  T.K. 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
  Πληροφορίες:KΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΤΗ-Λ.:2634361223
  Fax:2634361221
  E-mail:vaskiritsis64@yahoo.gr
  Ναύπακτος 14 /11 / 2017
  ΠΡΟΣ: Αποδέκτες διανομής
  ΚΟΙΝ/ΣΗ: Αντιδήμαρχο κ. Σύψα Ιωάννη

  ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός αθλητικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

  Στα πλαίσια της επιτυχημένης πορείας των αθλητικών εκδηλώσεων τρέχοντος έτους και την καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου – αθλητικών Συλλόγων – Σωμα-τείων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ευελπιστούμε στην συμμετοχή σας να συσταθεί ένα νέο καλεντάρι αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2018 πιο δυναμι-κό και προσδόκιμο στις απαιτήσεις του Δήμου μας και της κοινωνίας.
  Για το λόγο αυτό:
  Οι αθλητικοί σύλλογοι – σωματεία και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ναυπακτίας, παρακαλούνται να μας γνωστοποιήσουν εγγράφως τις προτάσεις τους με αίτημα, ήτοι:
  1. Αίτημα, με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το έτος 2018, οι αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία που επιθυμούν επιχορήγηση από το Δήμο.
  2. Αίτημα, με τις προτάσεις τους για τους αθλητικούς αγώνες που θα πραγμα-τοποιήσουν σε συνεργασία με τον Δήμο (συνδιοργάνωση) για το έτος 2018, οι Φο-ρείς – Σωματεία – Σύλλογοι & Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις που δραστηριοποι-ούνται εντός & εκτός Δήμου μας.
  Οι προτάσεις (αίτημα) να είναι τεκμηριωμένες με κατά προσέγγιση προϋπολογισμό εξόδων της εκδήλωσης, ημερομηνία και χώρου διεξαγωγής.
  Οι Φορείς – αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία παρακαλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματα μέχρι 29/12/2017 (καταληκτική ημερομηνία), ώστε να γίνει ο προγραμματισμός από τον Δήμο .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Τα Αθλητικά Σωματεία και οι Σύλλογοι που επιχορηγούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , καθώς και τα Σωματεία που συμμετέχουν σε συνδιοργα-νώσεις με τον Δήμο, υποχρεούνται να υποβάλλουν σύμφωνα με τα άρθρα 41 του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ. 52 Α΄) και 10 Β΄του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ. 112 Α΄) τα κάτωθι δικαι-ολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούν από τον Δήμο.
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
  1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
   Αίτηση του Συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει τις εκδη-λώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολι-κής οικονομικής δραστηριότητας για το επόμενο έτος ( Άρθρο 7 παρ. 2 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959)
   Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση &΄ βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικεί-ου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. (Άρθρο 61,78 και 83 του Αστικού Κώδικα) και δεν έχει τροποποιηθεί .
   Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ , (σύστασης σε σώμα).
   Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ (Περί έγκρισης του αιτήματος που περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευό-μενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών
  1) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  Τα δικαιολογητικά για έγκριση της συνδιοργάνωσης με τον Δήμο από τους διάφο-ρους φορείς που πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Αλληλεγγύης & Κοιν. Υποθέ-σεων – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας, είναι:
   Αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα.
   Προϋπολογισμός δαπανών εκδήλωσης
   Πρακτικό Φορέα – Σωματείου – Συλλόγου «περί έγκρισης πραγ-ματοποίησης εκδήλωσης – προϋπ/σμό εκδήλωσης- ημερομηνία εκ-δήλωσης»
   Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση &΄ βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικείου περί καταχώρησης στο Βιβλίο Σωματείων, και δεν έχει τροποποιηθεί.
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟ-ΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕ-ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
   Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής επιχορήγησης
   Γραμμάτιο είσπραξης.(Δεν προβλέπεται η θεώρηση των γραμματίων είσπραξης για τα αθλητικά σωματεία – άρθρο 6 του Ν. 2725/1999)
   Φωτοτυπία της εγγραφής της επιχορήγησης από το βιβλίο εσόδων –εξόδων του συλλόγου.
   Πρακτικό Δ.Σ περί εξουσιοδότησης σε μέλος για την είσπραξη της επιχορήγη-σης , αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.
   Υποβολή απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ‘η χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθη-κε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος( Άρθρο 41 του ν. 4129/13) στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης αφού αυτοί δεν ταυτίζο-νται και στο ελεγκτικό συνέδριο, με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονο-μικού έτους. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούμενους φορείς των στοι-χείων, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση.
   Επιπλέον με το άρθρο 10 Β ν. 3861/10 υποχρεούνται οι φορείς που επιχορη-γούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των 3.000,00€ συνολικά ετησίως να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμμα-τος ΔΙΑΥΓΕΙΑ απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης. Η παράλειψη της δημο-σίευσης των ανωτέρω συνεπάγεται και τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση.
   Τιμολόγια για τα ποσά που κατέβαλε ο φορέας για δαπάνες της εκδήλωσης (παραστατικα δαπανών).

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


  Αποδέκτες διανομής:
  1. Π.Α.Σ Ναυπάκτου-(ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ- Αθλητικό Σωματείο)-Δ/νση Καφενείο-πλατεία Φαρμάκη)Υπεύθυνος Τσουκαλάς Ντίνος-6944869722
  2. Α.Ο Χάλκειας (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Τρίκορφο Δ.Ε Χάλκειας) Υπεύθυνος Δελημάρης Αντώνης τηλ. 6977593483
  3. Α.Ο Λυγιάς (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Παπαγεωργίου 3 Ψανή)Υπεύθυνος Δημητρόπουλος Φώτης – 6947125599
  4. Α.Ε Παλαιοπαναγιάς(Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Παλαιοπαναγιά ) Υπεύθυνος Παπαδόπουλος Δήμος-6973326683
  5. Α.Ο Ατρόμητος Αντιρρίου(Αθλητικό Σωματείο- Δ/νση Αντίρριο) Υπεύθυνος Αλεξόπουλος Γιάννης-6951952818
  6.ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ(ΟΜΟΝΟΙΑ) (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Τζαβέλα 30, Πλατεία Αγίου Δημητρίου) Υπεύθυνος Μακρής Τριαντ -2634028680)
  7. Α.Σ.Ο.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ( Ο ΕΠΑΧΤΟΣ) (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Δημοκρατίας 14)Υπεύθυνος Νά-κης Παν. 6945273071
  8. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΤΕΝΝΙΣ(Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Ανθοπωλεί-ο)Υπεύθυνος (Κορομπέλης Γεώργιος – τηλ. 2634026433)
  9. ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ(Αθλητικό Σωματείο- Δ/νση Γ΄Εργατικές κατοικίες Ν/κτου) Υπεύθυνος (Πα-νουργιάς Ιωάννης ) τηλ. 6947040338
  10. Π.Α.Σ Ναυπάκτου ((Αθλητικό σωματείο – Δ/νση Καπορδέλη 20) Υπεύθυνος Ράμμου Φωτεινή – τηλ. 6973329272 – 2634026198
  11. Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Ναυπάκτου ( Αθλητικό Σωματείο – Δ/νση Ι. Γιακουμή 3 ) Υπεύθυ-νος Παππάς Αποστόλης
  12. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ναυπάκτου (Αθλητικό Σωματείο- Δ/νση Ναύπακτος ) Υπεύθυνος κ. Δρόσος & Βίτσας Αντώνιος ) τηλ. 6942845009 & 6947040338
  13. Πανεπιστήμιο Πατρών (7ος Ποδηλατικός αγώνας « Η γέφυρα μας ενώνει»
  14. Ορειβατικός Σύλλογος Ναυπάκτου
  15. Σύλλογος δρομέων , μαραθονοδρόμων και υπεραποστάσεων «LEPANTO RUNNERS»Yπεύθυνος Γεωργικόπουλος Παναγιώτης – ( Αμφίσσης 37- Ναύπακτος) τηλ. 6972029278
  16. Σύλλογος δρομέων & περιπατητών στο « Πάρκο της Αγυάς»
  17. ΣΥ.Φ.Α.Γ.Ε (Αγώνας δρόμου και ορεινής ποδηλασίας στο Γαλατά) Υπεύθυνος Μακρυγιάννης Χρή-στος – 2106613120
  18. Βike Expert (Aγίου Ιωάννου Θεολόγου 31 – Γέρακας Αττικής – Τ.Κ 15344)
  19. Σκοπευτικός Σύλλογος Ναυπάκτου.
  20. Μ.Κ.Ο ΠΡΑΣΙΝΟ + ΜΠΛΕ (Μεναίχμου 1-3 – Ψανή Ναύπακτος)
  21. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ (ΔΟΛΙΧΟΣ- διεθνής Αγώνας δρόμου )
  22. ΑΗΕPA ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ( Ιλ. Τζαβέλλα 30- Πλατεία Αγίου Δημητρίου – Ναύπακτος)
  23. ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Α.Ο ΑΙΑΝΤΑΣ ( Ελευθερίας 17- Ναύπακτος)
  24. ΚΟΙ.Σ.ΕΠ (Προβάλλω τη Ναυπακτία) Αντωνόπουλος Δημήτρης – κιν. 6973349576
  25. ‘’ΑΓΕΛΑΟΣ’’ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Κων. Βέρρη – Λαγκαδούλα – Ναύπακτος – κιν. 6979983098).

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.