Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Ναύπακτος 20-06-2018
Αρ. πρωτ. 11859

Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου., Π.Υ.: 57.571,36€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

  1. Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 50.062,05 € (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς απρόβλεπτα).
CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)
7132100-4 9 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 50.062,05
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%    7.509,31
ΣΥΝΟΛΟ 1  57.571,36
Φ.Π.Α. (24%) 13.817,13
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  71.388,49

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας http://www.nafpaktos.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: http://www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από το γραφείο της Δ\νσης Περιβάλλοντος.

  1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26343-61207, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ράπτη Ιωάννα, 26343 61205 Αγγελόπουλος Παύλος
  2. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 05-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας(Π.Ε.Ο Ναυπάκτου Αντιρρίου και Βαρελά.), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

  3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
    Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Κατηγορία Είδος μελέτης Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου
09 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Γ’ και άνω

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται απότα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (75) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι μελέτες θα παραδοθούν σε δύο φάσεις. Πρώτα θα παραδοθούν όλες οι Η/Μ μελέτες σε διάστημα 60 ημερών και μετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία σε διάστημα δεκαπέντε ημερών θα παραδοθούν τα τεύχη δημοπράτησης και θα κατατεθούν οι σχετικοί φάκελοι που απαιτούνται για τυχόν άδειες –εγκρίσεις.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6 ) μήνες..
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ναυπακτίας.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» μόνο βάσει χαμηλότερης τιμής.
11. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 160 /2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Advertisements

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.