Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 05-7-2018
Αριθ. Πρωτ. 742

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Δευτέρα 9-07-2018 και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζέλιου Παντελή του Θεοφάνη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για τη χρονική περίοδο από 22-06-2018 έως 30-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζέλιου Παντελή του Θεοφάνη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Παπαδογιώργου Διονυσίας για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 04-07-2018 έως 30-10-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 15-06-2018 έως 30-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Advertisements

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7/2018

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια γάλακτος έτους 2018 των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας

  ΑΔΑ: 6ΦΠΔΩΚΓ-ΛΩΡ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  Ναύπακτος, 05/07/2018
  Αριθμός Πρωτοκόλλου 12944/2018
  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2018

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προμήθεια γάλακτος έτους 2018 των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου: «προμήθεια γάλακτος έτους 2018 των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας» προϋπολογισμού δαπάνης 33.412,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2018 (KΑ 15-6061.002, 20-6061.002, 35-6063.001, 70-6061.002).

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
   Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
   Οδός: Τέρμα Κοζώνη
   Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
   Τηλ.: 2634038290
   FAX.: 2634021933
   e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
   Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
   Κωδικός NUTS:EL 631
  2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

  3. Κωδικός CPV: 15511000-3

  4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
   Προμήθεια γάλακτος έτους 2018 των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας, προϋπολογισμού δαπάνης 33.412,51€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

  5. Εναλλακτικές προσφορές:
   Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
   απορρίπτονται ως απαράδεκτες

  6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας
   Σαράντα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

  7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
   Α) Έλληνες Πολίτες
   Β ) Αλλοδαποί
   Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
   Δ) Συνεταιρισμοί

  8. Παραλαβή προσφορών:
   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 20η Ιουλίου 2018.
   Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

  9. Χρόνος ισχύος προσφορών
   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
   απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
   Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

  10. Δημοσιεύσεις:
   Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον τύπο και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr.

  Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

  
  

  http://www.nafpaktos.gr/wp-content/uploads/gala_2018.zip


  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.