ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου – παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

espa_2014_2020Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ναύπακτος: 23-07-2018
Αρ. Πρωτ 14259

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(«Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016)
του Έργου:
«Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου – παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας:

προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου – παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος», προϋπολογισμού 2.030.371,24 € χωρίς Αναθεώρηση, Απολογιστικά και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 2.550.000,00 € με Αναθεώρηση ,Απολογιστικά και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 287/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΨΕΩΚΓ-Υ2Υ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 127/29-11-2017 (ΦΕΚ 4534/Τεύχος Β΄/21-12-2017) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και αναπροσαρμόστηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3821/Τεύχος Β’/31-10-2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
  Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας
  Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
  Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
  Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
  Τηλ. : 26343-60414, 60418
  Telefax : 26343-60430
  E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα :
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 75307 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.

 2. Κωδικός CPV : 45212350-4

 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 231

 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
  Το εν λόγω έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου – παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 12/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
  Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Δύο Εκατομμύρια Πεντακόσια Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (2.550.000,00 €) και αναλύεται σε :

Εργασίες Προϋπολογισμού   1.496.220,52
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 269.319,69
Σύνολο :   1.765.540,21
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 264.831,03
Σύνολο :   2.030.371,24
Ποσό για αναθεωρήσεις   14.080,37
Σύνολο :Απολογιστικά:

Συνολο:

  2.044.451,6112.000,00

2.056.451,61

Φ.Π.Α. (%) 24,00% 493.548,39
Γενικό Σύνολο :                                 2.550.000,00
 1. Εναλλακτικές προσφορές :
  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που είναι εγκατεστημένα σε :
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 3. Εγγυητική συμμετοχής :
  Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση) Σαράντα Ένα Χιλιάδων Εκατόν Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριών Λεπτών (41.129,03 €).

 4. Παραλαβή προσφορών :
  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/ 08/ 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/08/ 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

 5. Χρόνος ισχύος προσφορών :
  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 8. Χρηματοδότηση :
  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειοφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 – κωδικό ΟΠΣ 5001740, ενάριθμος 2017ΣΕ27510105, με το ποσό των 2.000.000,00€. Το υπερβάλλον ποσό πέραν των 2.000.000,00€ που τυχόν προκύψει μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας οι οποίες προέρχονται από σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 141905/08-11-2017 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και την 467/2017 απόφαση Δ.Σ. περί ΄΄ Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων΄΄.
  Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α.64-7341.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2018. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 48/27-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ανάληψη υποχρέωσης και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-502/4248/28-02-2018 (ΑΔΑ:7ΣΟΨΩΚΓ-ΡΚΗ).

 9. Προδικαστικές Προσφυγές:
  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και έχοντας υπόψη αφενώς την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν.4487/2017 (Α’ 116) και το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, και αφετέρου το άρθρο 361 του Ν.4412/2016, το άρθρο 367 του Ν.4412/2016, το Π.Δ.39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του Ν.4412/2016.
  Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016,

 10. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

 11. Χορήγηση προκαταβολής :
  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 10 εδ.α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.4314/2014.

 12. Δημοσιεύσεις :
  Η προκήρυξη της σύμβασης και η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 18PROC003466562).
  Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης του έργου.
  Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης: 12 και 3.

Ναύπακτος 23 Ιούλιος 2018
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος
Advertisements

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου – παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

 1. Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2018-2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Τμήμα Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θ. Νόβα 16
  Τ.Κ 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
  Πληροφορίες: Ράπτη Ιωάννα
  Τηλέφωνο: 2634023112

  Ναύπακτος 24-7-2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους γονείς των οποίων αναμένεται να εγκριθεί οριστικά στις 29/7/2018 η φιλοξενία των παιδιών τους στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2018-2019, να προσέρχονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (voucher) για την τοποθέτηση των παιδιών τους στο σταθμό που επιθυμούν, αρχικώς και μόνον για το χρονικό διάστημα από 30/7/2018 έως 31/7/2018 στον 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (οδός Καλυδώνος 28) και από 1/8/2018 και μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων ( οδός Θ. Νόβα 16- πρώην ιατρεία ΙΚΑ).

  Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στον 2ο Παιδικό Σταθμό , στο τηλ. 2634023112 (υπεύθυνη κα. Ράπτη) και από 1-8-2018 στο τηλ. 2634038637(υπεύθυνος κ. Πλούμης Χ.


  Ο Αντιδήμαρχος

  Σιαμαντάς Γεώργιος

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.