Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σπουδών για τα έτη 2011-2015 και 2016 από το Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 μέχρι 2015 και 2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
——–
Διεύθυνση: Πάροδος κοζώνη
Τ. Κ.: 30300 Ναύπακτος
Πληρ: Αθηνά Κανέλλου
Τηλέφωνο: 2634-0-38548
FAΧ: 2634-0-21933
e-mail: aKanellou@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 19-9-2018
Αριθμ. Πρωτ: 6

Θ Ε Μ Α: «Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης
οικονομικού βοηθήματος σπουδών για τα έτη 2011-2015 και 2016»

Η Επιτροπή χορήγησης βοηθημάτων σπουδών του Κληροδοτήματος με την επωνυμία <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ>> που ορίσθηκε με την υπ΄αριθμ 485/3-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους άπορους φοιτητές ή φοιτήτριες θεολογικών Σχολών, που φοίτησαν τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016 να υποβάλλουν αιτήσεις με αντίστοιχα δικαιολογητικά για την χορήγηση, κάτ. Επιλογήν, οικονομικού βοηθήματος σπουδών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κλεπάς Ναυπακτίας της ιδίας, ή του ενός εκ των γονιών της, ή του ενός εκ των παππού – γιαγιάς.
• Φοίτηση σε Θεολογική Σχολή τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016.
• Απορία – οικονομική αδυναμία. Ειδικότερα για τον χαρακτηρισμό της απορίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:
Α) Πρώτη επιλογή με τα παρακάτω εισοδηματικά όρια:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 6.000,00 € 4.000,00 €
Νοικοκυριά με (2) ενήλικες 7.200,00 € 6.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 600,00 €

Τεκμαρτά όρια αυτά που ισχύουν σήμερα ήτοι 12.000,00€ για 1 άτομο, 16.000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 2.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Β) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 8.000,00 € 7.000,00 €
Νοικοκυριά με (2) ενήλικες 10.000,00 € 9.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 800,00 €

Τεκμαρτά όρια 15.000,00 € για 1 άτομο, 20.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 15.000,00 € 15.000,00 €
Νοικοκυριά με (2) ενήλικες 18.000,00 € 18.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 1.200,00 €

Τεκμαρτά όρια 25.000,00 € για 1 άτομο, 30.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Τα όρια της Γ επιλογής είναι και ανώτερα όρια πάνω από τα οποία δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση υποψηφιότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πιστοποιητικό γέννησης.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προκειμένου για ανιόντες (παππούδες ή γιαγιάδες) ονομαστικό πιστοποιητικό που να φαίνεται η συγγένεια του ενδιαφερομένου / νης.
3) Βεβαίωση σπουδών που να φαίνεται ότι ο φοιτητής φοίτησε κατά τα σχολικά έτη 2011-2016 σε Θεολογική Σχολή.
4) Βεβαίωση πρόσβασης στα ΑΕΙ- Θεολογική Σχολή.
5) Εκκαθαριστικό Φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, της ιδίας και των γονέων καθώς επίσης και δηλώσεις Ε9.
6) Κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αφού γίνει η αξιολόγηση των υποψήφιων, αποδεδειγμένα απόρων φοιτητών, θα επιλεγούν από την Επιτροπή κατά σειράν προτεραιότητας οι έχοντες υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην θεολογική Σχολή, για κάθε έτος ξεχωριστά και για τον αριθμό των επωφελούμενων φοιτητών όπως παρακάτω ορίζεται. Αν υπάρχει φοιτητής ή φοιτήτρια με επώνυμο ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ-Η η επιτροπή έχει την ευχέρεια να επιλέξει κατά προτεραιότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΠΟΣΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Για την πρώτη πενταετία 2011-2015 θα επιλεγούν 2 φοιτητές Θεολογικών Σχολών το έτος 2011, (2) φοιτητές το 2012, (1) φοιτητής το έτος 2013, (1) φοιτητής το έτος 2014 και (2) φοιτητές το έτος 2015 και το ύψος του βοηθήματος θα ανέλθει στις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για κάθε φοιτητή.
Για το 2016 θα επιλεγεί (1) φοιτητής στην Θεολογική Σχολή και το ύψος του βοηθήματος θα ανέλθει στις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 10-12-2018, στην Γραμματέα του Κληροδοτήματος, κα Αθηνά Κανέλλου, (τηλέφωνο 26340-38548), στον Δήμο Ναυπακτίας, στην Ναύπακτο, οδός Πάροδος Κοζώνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ
Περίληψη της παραπάνω πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της πρώην τοπικής Κοινότητας Κλεπάς, στους λειτουργούντες ιερούς Ναούς της Κλεπάς, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας και θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, σε μία τοπική εφημερίδα και επειδή είναι η πρώτη φορά θα δημοσιευθεί μία (1) φορά σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Επίσης θα ενημερωθούν έγκαιρα και εγγράφως αντιπροσωπευτικοί Σύλλογοι ή Φορείς της περιοχής που δραστηριοποιούνται εκτός περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας, Πάροδος Κοζώνη, αρμόδιος κα, Αθηνά Κανέλλου τηλέφωνο 26340-38548 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΪΝΗΣ

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

4 σκέψεις σχετικά με το “Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σπουδών για τα έτη 2011-2015 και 2016 από το Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ

 1. Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος προικοδότησης, για το έτος 2017 από το Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
  «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ»-
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

  Διεύθυνση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
  Τ. Κ. : 30300 Ναύπακτος
  Αρμόδιος : Αθηνά κανέλλου
  Τηλέφωνο : 2634-0-38548
  FAΧ: 2634-0-21933
  e-mail: aKanellou@nafpaktos.gr

  Ναύπακτος 19 -9-2018
  Αριθμ. Πρωτ: 8

  Θ Ε Μ Α: «Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού

  βοηθήματος προικοδότησης, για το έτος 2017»

  Η Επιτροπή χορήγησης βοηθημάτων σπουδών του Κληροδοτήματος με την επωνυμία <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ>> που ορίσθηκε με την υπ΄αριθμ 485/3-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες άπορες κοπέλες, που τέλεσαν τον πρώτο γάμο τους το έτος 2017, να υποβάλλουν αιτήσεις με αντίστοιχα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος προικοδότησης.

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  • Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κλεπάς Ναυπακτίας της ιδίας, ή του ενός εκ των γονιών της, ή του ενός εκ των παππού – γιαγιάς.
  • Τέλεση πρώτου γάμου το έτος 2017.
  • Απορία – οικονομική αδυναμία. Ειδικότερα για τον χαρακτηρισμό της απορίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:
  Α) Πρώτη επιλογή με τα παρακάτω εισοδηματικά όρια:

  Τύπος νοικοκυριού 2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 4.000,00 €
  Νοικοκυριά με 2 ενήλικες 6.000,00 €
  Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 600,00 €
  Τεκμαρτά όρια αυτά που ισχύουν σήμερα ήτοι 12.000,00 € για 1 άτομο, 16.000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 2.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.

  Β) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

  Τύπος νοικοκυριού 2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 7.000,00 €
  Νοικοκυριά με 2 ενήλικες 9.000,00 €
  Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 800,00 €
  Τεκμαρτά όρια 15.000,00 € για 1 άτομο, 20.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.

  Γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

  Τύπος νοικοκυριού 2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 15.000,00 €
  Νοικοκυριά με 2 ενήλικες 18.000,00 €
  Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 €
  Τεκμαρτά όρια 25.000,00 € για 1 άτομο, 30.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
  Τα όρια της Γ επιλογής είναι και ανώτερα όρια πάνω από τα οποία δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση υποψηφιότητας.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προκειμένου για ανιόντες (παππούδες ή γιαγιάδες) ονομαστικό πιστοποιητικό που να φαίνεται η συγγένεια του ενδιαφερομένου / νης.
  3. Πιστοποιητικό γάμου.
  4. Εκκαθαριστικό Φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, της ιδίας και των γονέων καθώς επίσης Ε1 και δηλώσεις Ε9.
  5. Κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-

  Αφού γίνει η αξιολόγηση των υποψήφιων, αποδεδειγμένα απόρων κοριτσιών, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή για την επιλογή δύο (2) κοριτσιών. Αν υπάρχει κοπέλα με επώνυμο ΓΡΑΒΒΑΝΗ η επιτροπή έχει την ευχέρεια να την επιλέξει κατά προτεραιότητα χωρίς την διαδικασία της κλήρωσης.

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΠΟΣΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

  Για το 2017 θα επιλεχθούν 2 κοπέλες και το ποσόν του βοηθήματος θα ανέλθει στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) για κάθε κοπέλα.

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 10-12-2018, στην Γραμματέα του Κληροδοτήματος, κυρία Kaνέλλου Αθηνά (τηλέφωνο 26340-38548), στον Δήμο Ναυπακτίας, στην Ναύπακτο, οδός Πάροδος Κοζώνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 μέχρι 1.00 το μεσημέρι.

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ

  Περίληψη της παραπάνω πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της πρώην τοπικής Κοινότητας Κλεπάς, στους λειτουργούντες ιερούς Ναούς της Κλεπάς, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας και θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, σε μία τοπική εφημερίδα και μία (1) φορά σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
  Επίσης θα ενημερωθούν έγκαιρα και εγγράφως αντιπροσωπευτικοί Σύλλογοι ή Φορείς της περιοχής που δραστηριοποιούνται εκτός περιοχής.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας, Πάροδος Κοζώνη, αρμόδιος κα Αθηνά Κανέλλου, τηλέφωνο 26340-38548, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΪΝΗΣ

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Συνάντηση εργασίας για νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους Δημότες του Δήμου Ναυπακτίας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
  Ναύπακτος τ.κ. 303 00
  Τηλ.: 26343 60102
  Fax: 26343 60116
  e-mail: info@nafpaktos.gr

  Ναύπακτος 19-09-2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Συνάντηση εργασίας για νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους Δημότες του Δήμου Ναυπακτίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημαρχείο Ναυπακτίας υπό τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Λουκόπουλο παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων.

  Στην συνάντηση αναλύθηκαν οι προτεραιότητες και το οργανόγραμμα των υπηρεσιών που θα εστιάσουν στα θέματα καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του Δημότη ενώ παρουσιάστηκαν και οι πολλαπλές δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας Δήμου-Δημότη και διαχείρισης αιτημάτων «novoville» που λειτουργεί ήδη πιλοτικά στο Δήμο από τον Δ/ντή και συνιδρυτή της νεοφυούς εταιρίας κ. Ηρακλή Μπουραντά.

  IMG_20180919_125135Στόχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα είναι πλήρως διαθέσιμες στο επόμενο διάστημα μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (mobile app), ιστοσελίδας αλλά και τηλεφωνικής κλήσης είναι η αυτοματοποιημένη καταγραφή, επεξεργασία και επίλυση των αιτημάτων των δημοτών με αυτόματη ενημέρωση τους για το στάδιο εξέλιξης τους. Ταυτόχρονα, δρομολογείται η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, σύστημα έξυπνης παρόδιας στάθμευσης και ψηφιακής ειδοποίησης οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στα Δημοτικά parking.

  Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας δήλωσε σχετικά: « Η τεχνολογία έχει εισέλθει σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως Δήμος οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα νέα τεχνολογικά εργαλεία με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών μας αλλά και την καλύτερη εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών μας. Είμαι χαρούμενος που ο Δήμος μας με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ήδη στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται σταδιακά «εξυπνότερος» με προφανή οφέλη για όλους. Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί και ενταθεί το επόμενο διάστημα προκειμένου να ανταπεξέρθουμε καλύτερα στις αυξημένες απαιτήσεις των συμπολιτών μας».

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. Απόφαση οριστικής ένταξης για το πολιτιστικό μονοπάτι

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
  Ναύπακτος τ.κ. 303 00
  Τηλ.: 26343 60102
  Fax: 26343 60116
  e-mail: info@nafpaktos.gr

  Ναύπακτος 20-09-2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Απόφαση οριστικής ένταξης για το πολιτιστικό μονοπάτι.
  Δημοπρατούνται και προχωρούν έργα 8.000.000 ευρώ

  στο ιστορικό κέντρο της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

  πολιτιστικο μονοπατι 2018 σχέδιο (2) Με απόφασή τουπολιτιστικο μονοπατι 2018 υπόμνημα (2) την Τρίτη 19/9/2018 το δ.σ. του Πράσινου Ταμείου, αποφάσισε την οριστική ένταξη και χρηματοδότηση του έργου, “∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ” προϋπολογισμού 530.000 ευρώ.

  Το έργο έχει όλες τις αδειοδοτήσεις και αναμένεται άμεσα η δημοπράτησή του.

  Τα σχέδια της παρέμβασης και η μια σύντομη περιγραφή του έργου φαίνονται στα συνημμένα αρχεία.

  Προχωρά με αυτή την ένταξη, ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής, με μια σειρά παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης, που “κουμπώνουν” η μία στην άλλη και συντείνουν στην ανάδειξη της καστρούπολης, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

  Πέρα από τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο κέντρο της πόλης στην θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής δημοπρατήθηκαν ήδη ή δημοπρατούνται το επόμενο διάστημα, αφού έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, έργα με προϋπολογισμό 8.000.000 ευρώ:
  • Η ανάπλαση του Ιστορικού κέντρου της πόλης (2.900.000. ευρώ),
  • Το πολιτιστικό μονοπάτι (530.000 ευρώ),
  • Η ανακατασκευή του ΞΕΝΙΑ (2.550.000 ευρώ),
  • Η δημιουργία της πλατείας της Αγ. Παρασκευής (Leader 600.000 ευρώ),
  • Τοποθέτηση νέων παραδοσιακών φωτιστικών σωμάτων στους δρόμους γύρω από την Αγ. Παρασκευή – Αποκαύκου κλπ (400.000 ευρώ),
  • Η συντήρηση και αποκατάσταση του νοτιοανατολικού τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου και η ανάδειξη των κρηνών της καστρούπολης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων (Leader 800.000 ευρώ),
  • Μετατρέπονται σε compact οι υποσταθμοί της ΔΕΗ σε Αγ. Παρασκευή και στην πλ. Παπαχαραλάμπους (η πλατεία αναπλάθεται συνολικά),
  • Αδειοδοτήθηκε και προχωρά η κατασκευή του πεζοδιάδρομου από το Γρίμποβο προς το Λιμάνι.

  Όλα τα παραπάνω συνδέονται με έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται όπως:
  • Η ασφαλτόστρωση των παζαριών,
  • Η ανάπλαση του κήπου στο ΞΕΝΙΑ,
  • Ηδημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης,
  • Η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι,
  • Η μετατροπή της Αποκαύκου σε ήπιας κυκλοφορίας,
  • Η ολοκλήρωση της ανάπλασης του ανατολικού τμήματος της πόλης που είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη δημοτική περίοδο,
  • Η τοποθέτηση νέων παιδικών χαρών,
  • Η δημιουργία κοινόχρηστων υποδομών και ανάδειξη των παραλιών στο κέντρο της πόλης,
  • Η ράμπα πρόσβασης στην θάλασσα για ΑΜΕΑ στην πλαζ,
  • Η ανάπλαση του αλσυλλίου του Γριμπόβου,
  • Η διαμόρφωση και ανάδειξη των χώρων απέναντι από το Δασαρχείο,
  • Η δημιουργία χώρων άθλησης για όλους στα προαύλια των σχολείων κλπ.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 4. Δημοπρατούνται και προχωρούν έργα 8.000.000 ευρώ στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου

  Με απόφασή του την Τρίτη 19/9/2018 το δ.σ. του Πράσινου Ταμείου, αποφάσισε την οριστική ένταξη και χρηματοδότηση του έργου, “∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ” προϋπολογισμού 530.000 ευρώ. Το έργο έχει όλες τις αδειοδοτήσεις και αναμένεται άμεσα η δημοπράτησή του. Τα σχέδια της παρέμβασης και η μια σύντομη περιγραφή του έργου φαίνονται στα συνημμένα αρχεία.

  Προχωρά με αυτή την ένταξη, ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής, με μια σειρά παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης, που “κουμπώνουν” η μία στην άλλη και συντείνουν στην ανάδειξη της καστρούπολης, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

  Πέρα από τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο κέντρο της πόλης στην θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής δημοπρατήθηκαν ήδη ή δημοπρατούνται το επόμενο διάστημα, αφού έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, έργα με προϋπολογισμό 8.000.000 ευρώ:
  Η ανάπλαση του Ιστορικού κέντρου της πόλης (2.900.000. ευρώ),
  Το πολιτιστικό μονοπάτι (530.000 ευρώ),
  Η ανακατασκευή του ΞΕΝΙΑ (2.550.000 ευρώ),
  Η δημιουργία της πλατείας της Αγ. Παρασκευής (Leader 600.000 ευρώ),
  Η αλλαγή του φωτισμού σε δρόμους γύρω από την Αγ. Παρασκευή – Αποκαύκου κλπ (400.000 ευρώ),
  Η συντήρηση και αποκατάσταση του νοτιοανατολικού τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου και η ανάδειξη των κρηνών της καστρούπολης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων (Leader 800.000 ευρώ),
  Μετατρέπονται σε compact οι υποσταθμοί της ΔΕΗ σε Αγ. Παρασκευή και στην πλ. Παπαχαραλάμπους (η πλατεία αναπλάθεται συνολικά),
  Αδειοδοτήθηκε και προχωρά ο πεζοδιάδρομος από το Γρίμποβο προς το Λιμάνι.

  Όλα τα παραπάνω συνδέονται με έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται (ασφαλτόστρωση παζαριών, ανάπλαση κήπου στο ΞΕΝΙΑ, δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης, τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι, μετατροπή της Αποκαύκου σε ήπιας κυκλοφορίας, ολοκλήρωση της ανάπλασης του ανατολικού τμήματος της πόλης που είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, τοποθέτηση νέων παιδικών χαρών, δημιουργία κοινόχρηστων υποδομών και ανάδειξη των παραλιών στο κέντρο της πόλης, ράμπα πρόσβασης στην θάλασσα για ΑΜΕΑ στην πλαζ, ανάπλαση του αλσυλλίου του Γριμπόβου, διαμόρφωση και ανάδειξη των χώρων απέναντι από το Δασαρχείο, δημιουργία χώρων άθλησης για όλους στα προαύλια των σχολείων κλπ).

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.