Αποστολή διακύρηξης Δημάρχου για δημοπράτηση δημοτικής έκτασης – βοσκοτόπου 93,55 στρ. που βρίσκεται στην θέση Μπούκα Σάλτσινα της Τ.Κ Γαλατά.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφ.: Δημήτριος Ραυτόπουλος
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Κοζώνη
Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος
Τηλ.: 26340-38544 Φάξ: 2634021933
Email: dkraftopoulos@gmail.com

Ναύπακτος 22 /10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 20.696

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α/30.03.1981)
2) Το Ν.3852/2010
3) Το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
4) Την αριθ. 304/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
5) Την αριθ. 04/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Γαλατά.
6) Την αριθ. 353/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικής έκτασηςπου περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Άρθρο 1: Περιγραφή της δημοπρατούμενης έκτασης
Η εν λόγω δημοτική έκταση βρίσκεται στην θέση Μπούκα Σάλτσινα της Τ.Κ Γαλατά είναι εμβαδού 93,55 στρεμμάτων και δημοπρατείται ως βοσκότοπος.
Άρθρο 2: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα, ενώπιον της αρμοδίου επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.
Άρθρο 3: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα τρίτη ώρα έναρξης 13:30 μμ. και λήξης 14:00 μμ. στο Δημοτικό κατάστημα, (Κεντρικό Δημαρχείο), του Δήμου Ναυπακτίας, (Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), ισόγεια ανατολική αίθουσα, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, κάτοικοι του Δήμου.
Άρθρο 5: Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των χιλίων τετρακοσίων τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών, (1.403,25€) για κάθε μισθωτικό έτος και η προσφερόμενη τιμή πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00€.
Άρθρο 6: Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, στερούμενος του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως.
Άρθρο 7: Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη του βοσκήσιμου τόπου από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ.
Άρθρο 8: Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.
Στην περίπτωση που στη νέα δημοπρασία θα επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Άρθρο 9: Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, έως τη συμπλήρωση πέντε ετών. Το μίσθωμα δεν αναπροσαρμόζεται.
Άρθρο 10: Προθεσμία καταβολής του μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνει στην οικονομική υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης για τον πρώτο χρόνο και για τα υπόλοιπα χρόνια, το πρώτο εικοσαήμερο κάθε έτους παραχώρησης.
Το μισθωτή βαρύνει το τέλος χαρτοσήμου και κάθε δαπάνη ή τέλος που κατά Νόμο βαρύνει τους μισθωτές.
Άρθρο 11: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
1. βεβαίωση μη οφειλής, από το ταμείο του Δήμου
2. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι: α) είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος, β) είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου και γ) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας.
4. Αποδεικτικό ΑΦΜ
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 13: Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 14: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 15: Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υπoχρεoύται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.
Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα του βοσκότοπου, υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει ο μισθωτής, δικαίωμα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.
Άρθρο 16: Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη να δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής και σύνταξη των σχετικών αποδεικτικών, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ Γαλατά, στον πίνακα ανακοινώσεων του τέως Δημαρχείου Χάλκειας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
Άρθρο 17: Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 18: Λοιποί όροι
Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο, χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.
Επίσης, για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 19: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, (Δ/νση Πάροδος Κοζώνη Ναύπακτος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο 2634038544, φαξ 2634021933.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.