Daily Archives: 7 Ιανουαρίου 2019

δήμος Ναυπακτίας: Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  / Ναύπακτος 7-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 5 /2019

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την αριθ.79/2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Την αριθ.πρωτ. 69/3-1-2019 παραίτηση του κ. Σύψα Ιωάννη του Παναγιώτη από τη θέση του Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ναυπακτίας η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. 2/3-1-2019 απόφασή μας.
  4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Τροποποιούμε την αριθ. 79/2017 απόφασή μας ως εξής:

Α. Καταργούμε την παράγραφο 5 που αφορά τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον πρώην Αντιδήμαρχο κ. Σύψα Ιωάννη.

Β. Τροποποιούμε τις παραγράφους 2 και 4 αυτής που αφορούν τις αρμοδιότητες που

μεταβιβάζονται στους Αντιδημάρχους κ. Σιαμαντά Γεώργιο και κ. Φράγκο Αντώνιο, και

τροποποιούμενες οι παράγραφοι αυτές έχουν ως εξής:

2. Τον κ. Σιαμαντά Γεώργιο και του μεταβιβάζει:

Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα Παιδείας. Σε περίπτωση απουσίας του η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους κ. Καρακώστα Κων/νο και κ. Φράγκο Αντώνιο.

3. Τον κ. Φράγκο Αντώνιο και του μεταβιβάζει:

Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Β. Τις αρμοδιότητες για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας. Γ. Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών  δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Ο δήμαρχος Ναυπακτίας με προσωπικό μήνυμα καθησυχάζει τους κατοίκους της ορεινής Ναυπακτίας που πλήττονται απ’ τη βαρυχειμωνιά

Αποτέλεσμα εικόνας για Τακης Λουκόπουλος δημαρχος

«Η επιδείνωση του καιρού και η μεγάλη χιονόπτωση από το βράδυ της Παρασκευής επανέφεραν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ναυπακτίας. Ο χιονιάς έφθασε μέχρι και τις ημιορεινές περιοχές γύρω από την Ναύπακτο. Από το πρωί του Σαββάτου δεκατρία μηχανήματα επιχειρούν να κρατήσουν ανοικτό το βασικό επαρχιακό δίκτυο της Ναυπακτίας που έχει μήκος πάνω από 500 χιλιόμετρα.

Ήδη αποκαθίσταται η βατότητα του δικτύου στους δύο βασικούς οδικούς άξονες στα ορεινά, προς Άνω Χώρα και Πλάτανο, και η κυκλοφορία γίνεται απρόσκοπτα με αλυσίδες. Στα ημιορεινά, στις Δ.Ε. Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Ο δήμαρχος Ναυπακτίας Τάκης Λουκόπουλος ευχαριστεί αυτούς που έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν την δύσκολη μάχη της αποκατάστασης της βατότητας του δικτύου. Τους υπαλλήλους του δήμου Ναυπακτίας, τους ιδιώτες χειριστές των μισθωμένων οχημάτων αλλά και τα αιρετά στελέχη του δήμου Θ. Κοτρωνιά, Α. Κοτσανά, Κ. Σωτηρόπουλο και Θ. Κούκουνα που από την πρώτη στιγμή συντονίζουν επιτόπου την όλη προσπάθεια.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι να φθάσουμε και στην πιο απομακρυσμένη τοπική κοινότητα και θα είμαστε σε επιφυλακή για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.»

Από το γραφείο του δημάρχου Ναυπακτίας
Σχόλιο:    Οπως βλέπετε, άλλο ένα σοβαρό  ανεύθυνο – ανυπόγραφο δελτίο του δήμου, χωρίς να φέρει όνομα του δημάρχου.  Είναι προφανές ότι ο σύριζα και το σύστημά του ακολουθούν τις μεθόδους των πρώην ανατολικών καθεστώτων για τους γνωστούς λόγους…

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου στο δήμο Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ναύπακτος
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 6 /2019  / 7-1-2019

Θέμα: Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
2. Την αριθ.πρωτ. 69/3-1-2019 παραίτηση του κ. Σύψα Ιωάννη του Παναγιώτη από τη θέση του Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ναυπακτίας η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. 2/3-1-2019 απόφασή μας.
3. Την αριθ.79/2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωστογιάννη Νικόλαο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Ναυπακτίας, για το διάστημα από 8-1-2019 μέχρι την 31-8-2019 πού λήγει η τρέχουσα δημοτική περίοδος και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Εσωτ. Διανομή :
– Γρ. Δημάρχου
-κ.κ. Αντιδημάρχους
-κ.κ. Εντεταλμένους Δημ.Συμβούλους
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   / – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Περιβάλλοντος
– Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
– Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
– Αυτ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.

Δελτίο τύπου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ

Β΄ ΠΑΝΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αθήνα, 4 / 12 / 2018

( Ο.ΣΥ.Ν. )

Β΄ ΠΑΝΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

( Ναύπακτος «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ» 1-2/3-2019) *+

ΠΛΗΡ : Χαραλαμπόπουλος Χαρ.

ΤΗΛ. : 6978332724

MAIL : nkar@otenet.gr

tsotas51@gmail.com

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ : Γρίβα 17-19

152 33 Χαλάνδρι

Μετά τριάντα χρόνια (Ναύπακτος 19-20 Νοεμ. 1988) από την οργάνωση του Α΄ ΠΑΝΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν. αποφάσισε να οργανώσει το Β΄ Συνέδριο στη Ναύπακτο για να δούμε, τώρα που η Επαρχία Ναυπακτίας αποτελεί ένα Δήμο, πού βρισκόμαστε, πού πάμε .

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ο.ΣΥ.Ν., την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ναυπακτίας . Θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα αναφερθούμε στο μέλλον, τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε η Ναυπακτία να πάρει τη θέση που δικαιούται μέσα στην εθνική οικονομία.

Η πρώτη και προσωρινή διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων θα αναλυθεί παρακάτω. Η οριστική διαμόρφωση θα γίνει μετά την ανάληψη των θεμάτων από τους εισηγητές. Η προσέγγιση των θεμάτων είναι ενημερωτική και όχι δεσμευτική.

Συνέχεια ανάγνωσης Β΄ ΠΑΝΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ