Δελτίο Τύπου: 1η Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ναυπάκτου


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                              

Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος, 303 00

t: +30 26343 60149

Συμμετοχή Φορέων Τοπικής Κοινωνίας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η Ομάδα Έργου του Δήμου έχει εντοπίσει ένα δίκτυο φορέων και κοινωνικών ομάδων, που επηρεάζει ή/και επηρεάζεται από το σύστημα μεταφορών της πόλης.

Η ομάδα έργου αναγνωρίζοντας τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας στο στρατηγικό σχεδιασμό, επιθυμεί τη συμμετοχή του δικτύου εμπλεκομένων στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερώσει τους φορείς σχετικά με τη συμμετοχή τους στο ΣΒΑΚ και να υποστηρίξει την τοποθέτηση τους στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης του δικτύου.

Οι απαντήσεις που θα δοθούν στο παρόν έντυπο πρέπει να αντιπροσωπεύουν το σύνολο του φορέα και να μην επηρεάζονται από τυχόν προσωπικές γνώμες και απόψεις των μελών του.

Παρακαλώ συμπληρώστε το παρόν έντυπο και παραδώστε το στην Ομάδα Έργου του Δήμου.
Βασικές Έννοιες

Σύστημα Μεταφορών/ Σύστημα Μετακινήσεων / Σύστημα Αστικής Κινητικότητας:
Αποτελεί το σύνολο των μορφών μετακίνησης, των μέσων μετακίνησης (ΙΧ, ταξί, Αστική Συγκοινωνία, ποδήλατα κ.ά.), της υποδομής (οδόστρωμα, πεζοδρόμιο, στάσεις Δ.Σ., χώροι στάθμευσης κ.ά.) καθώς και των τρόπων οργάνωσης και διαχείρισης της κινητικότητας (σήμανση, πληροφόρηση, τιμολόγηση κ.ά.) σε μια πόλη.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Η μορφή σχεδιασμού που, εκτός της βασικής/κύριας ειδικότητας, περιλαμβάνει στις διαδικασίες της την συμμετοχή επιπλέον μελών (άλλες ειδικότητες, εμπλεκόμενους φορείς με το αντικείμενο ή/και την τοπική κοινωνία), με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα και την κοινωνική αποδοχή αυτού.
Α΄ Στάδιο – Επιλογή Εκπροσώπου

Η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ απαιτεί ένα σύνολο δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού (διαβουλεύσεων) με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Για τη συμμετοχή του στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, κάθε φορέας θα πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο για τις διαδικασίες του συμμετοχικού σχεδιασμού, ο οποίος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• να είναι διαθέσιμος για το σύνολο των διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιηθούν (να μην απαιτείται αντικαταστάτης)
• να είναι διαθέσιμος στο να συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου του Δήμου
• να έχει γνώση των λειτουργιών του φορέα και των αναγκών του σε σχέση με το σύστημα μεταφορών της πόλης

Ο εκπρόσωπος που θα οριστεί από κάθε φορέα θα εκπαιδευτεί πάνω στις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΒΑΚ και θα ενημερωθεί για την κατάσταση του συστήματος μεταφορών.

Για το πρώτο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλείσθε να επιλέξετε έναν εκπρόσωπο για τον Φορέα σας.
Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο):

Θέση / ρόλος στον φορέα:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

E-Mail Επικοινωνίας:

Β’ Στάδιο – Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Φορέα
Τόσο η ομάδα έργου όσο και το σύνολο του δικτύου των εμπλεκόμενων φορέων, θα πρέπει να γνωρίζει το ρόλο και τη λειτουργία του φορέα σας καθώς και τις δραστηριότητες του που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το σύστημα μεταφορέων.
• Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας;

• Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών της πόλης;

Γ’ Στάδιο – Εμπειρία του Φορέα

Από τη δραστηριότητα του στην πόλη, ο φορέας σας έχει πιθανόν αποκτήσει μια σημαντική εξοικείωση με ορισμένα μέσα μεταφοράς και δίκτυα. Αυτή η εμπειρία είναι χρήσιμο να αποτυπωθεί και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ.
• Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται περισσότερο ο φορέας σας;

Απάντηση:

Έχοντας υπόψη τις κατηγορίες κινητικότητας, που επιλέξατε στην προηγούμενη ερώτηση, (και για τις οποίες έχετε μεγαλύτερη εμπειρία), παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω 3 ερωτήσεις:

• Ποιες αδυναμίες του δικτύου μεταφορών δημιουργούν πρόβλημα στις δραστηριότητες του φορέα;

• Πού και πότε παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα;

• Ποια είναι τα περισσότερο «δυνατά» (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης;

Δ’ Στάδιο – Δεδομένα & Πληροφορίες Φορέα

Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του στην πόλη, ο φορέας σας ενδέχεται να έχει συγκεντρώσει ένα σύνολο δεδομένων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Παραδείγματα δεδομένων και πληροφοριών που μπορεί να διαθέτει ένας φορέας είναι:
• Σχεδιαστικό Υπόβαθρό της πόλης, με τις διαδρομές, τις θέσεις ή/και τις περιοχές, όπου ο φορέας δραστηριοποιείται
• Συχνότητες δρομολογίων, σημεία στάθμευσης και άλλα χαρακτηριστικά του έργου ή/και του στόλου του φορέα
• Χαρακτηριστικά μετακινήσεων των μελών που εκπροσωπεί
• Έρευνες που έχει πραγματοποιήσει στην πόλη (και σχετίζονται με μεταφορές)
• Μελλοντικά σχέδια – πλάνα που να αφορούν τον φορέα και το σύστημα μεταφορών

• Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ;

Ε’ Στάδιο – Ανάγκες & Στόχοι του Φορέα

Αναλόγως με την δραστηριότητα του, κάθε φορέας έχει ένα σύνολο αναγκών που σχετίζονται με το σύστημα μεταφορών. Οι ανάγκες αυτές ενδέχεται να αφορούν στη λειτουργία του, στα χαρακτηριστικά του ή/και στα μέλη που εκπροσωπεί. Ο φορέας καλείται να αναδείξει τους στόχους του σχετικά με το σύστημα μεταφορών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.

• Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες που πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;


ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

4/03/2020

1η Θεματική Διαβούλευση για το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ναυπάκτου

Στο επίκεντρο οι ήπιες μορφές μετακίνησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής

Την 1η Θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Ναυπάκτου διοργανώνει ο Δήμος Ναυπακτίας την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (κτήριο Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, Πλατανίτης).

Εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για επιδίωξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα προδιαγράψει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας.

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι να διαμορφώσει ένα σύστημα που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) και από την άλλη να περιορίσει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπο, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Ναυπακτίας επιθυμεί την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων με τη μορφή εργαστηρίων που θα διοργανωθούν, όσο και των διαδικτυακών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν, ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό προσκαλείται το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου προκειμένου:
• Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ναυπακτίας και για το πλάνο εκπόνησής του
• Να διατυπώσει το ρόλο που διαδραματίζει στο σύστημα μεταφορών της πόλης
• Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για τα προβλήματα που εντοπίζει στη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών.

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.