ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 3/2018
Ναύπακτος: 21/08/2020
Αρ. Πρωτ. 14593
ΑΔΑΜ: PROC007223242

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 597.928,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(482.200,00€, άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά, για την πράξη με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και αφορά τη δημιουργία, την προμήθεια και την εγκατάσταση της εν λόγω πράξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 482.200,00€ (τετρακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
  Οδός: Τέρμα Κοζώνη Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
  Τηλ.: 2634038290
  FAX.: 2634021933
  e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr Κωδικός NUTS: EL631
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 96371

Επιπλέον τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας: http://www.nafpaktos.gr

 1. Κωδικοί CPV

45212300-9: Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 32342410-9: Εξοπλισμός ήχου
30230000-0: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 48500000-3: Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων 32333300-9: Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας
80000000-4: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 22462000-6: Διαφημιστικό υλικό
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL631

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
 • Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 • Χρόνος παράδοσης: Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ .

 • Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές
  (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της προμήθειας.

 • Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/09/2020 και ώρα 15:001
  Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr , την 26/08/2020, ημέρα Τετάρτη.

 • 1 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου

  1. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 • Χρηματοδότηση: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 482.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η πολυετής δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 61-7135.002, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 2021 του Δήμου Ναυπακτίας.
  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD», ΔΡΑΣΗ 19.2.4:
  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
  ΠΕΡΙΟΧΕΣ», Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκ/ση και αναβ/ση των χωριών και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011466475.

 • Προδικαστικές προσφυγές: Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης.

 • Δημοσιεύσεις:

 • Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στη διεύθυνση (URL):
  http://www.nafpaktos.gr

  Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
  
  Γκίζας Βασίλειος

  Για να κατεβάσετε τα σχετικά με το διαγωνισμό έντυπα πατήστε  >>>>>   εδώ.

  About Click me

  Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

  Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων – Ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00
   t: +30 26343 60161
   e: press@nafpaktos.gr
   Ναύπακτος, 27.8.2020

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων

   Ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

   Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, μετά και τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 31 Αυγούστου 2020 λήγει η προθεσμία δήλωσης των τετραγωνικών ακινήτων στους δήμους και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

   Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, η ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά αφορά στα τετραγωνικά ακινήτων που είναι ήδη δηλωμένα στο Ε9, αλλά υπάρχει διαφορά από εκείνα που είναι καταγεγραμμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

   Η ρύθμιση μπορεί να γίνει ταχύτατα, από κάθε ενδιαφερόμενο, μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ που αναπτύχθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Για την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης απαιτείται μόνο η ταυτοποίηση με κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο TAXIS.

   Τονίζεται επίσης ότι, η ρύθμιση προβλέπει την απαλλαγή τελών και προστίμων της προηγούμενης πενταετίας ενώ, όσοι κάνουν δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και τα επιπλέον τετραγωνικά του ακινήτου τους δηλωθούν έως τότε, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ρύθμισης έως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς επιβολή προστίμων και επιπλέον τελών.

   http://www.nafpaktos.gr/wp-content/uploads/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-1-300×225.jpgτα να κάνουν χρήση της ρύθμισης έως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς επιβολή προστίμων και επιπλέον τελών.

   Αρέσει σε 1 άτομο

  Σχολιάστε

  Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

  Λογότυπο WordPress.com

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Google

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Twitter

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Facebook

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Σύνδεση με %s

  Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.