δημοτικό δελτίο τύπου


ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ: 2634038290 – 38298

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πέντε (5) σιδηροϊστών με φωτιστικό, τα οποίο προβλέπεται να τοποθετηθούν σε υφιστάμενες θέσεις όπου έχουν καταστραφεί οι υπάρχοντες σιδηροϊστοί, στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου αλλά και σε μελλοντικές βλάβες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 83A/2020 Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τμχ)

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

Προμήθεια σιδηροϊστου και φωτιστικού όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 5 1200,00 6000,00
                                                                                          Σύνολο              6.000,00 
                                                                                          ΦΠΑ 24%            1440,00 
 Τελικό Σύνολο              7.440,00 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α- 948 αντίστοιχη, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 948.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.440,00€ ευρώ με ΦΠΑ. και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 09-10-2020.

Εφόσον πρόκειται για εταιρεία και το καταστατικό ή έγγραφο επιμελητηρίου που να φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Αντιδήμαρχος

Παπαβασιλείου Σωκράτης


Για να δείτε την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας πατήστε εδώ.

 

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.